Regulamin
I Postanowienia ogólne

1.       Konkurs organizowany jest przez firmę RETO Polska Renata Garlińska z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Wrzosowej 15b, oddział w Długołęce przy ul. Wrocławskiej 33c, działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, będącą właścicielem Serwisu Czaszdziecmi.pl, zwaną dalej Organizatorem.

2.       Fundatorem nagród są firmy: Amadora, Aquapark Wrocław, Słodkie Czary Mary, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK.

3.       Uczestnikami Konkursu mogą być rodzice i opiekunowie prawni dzieci w wieku od 0 do 15. roku życia.

4.       Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Serwisu czaszdziecmi.pl.

5.       Uczestnik przesyłając zgłoszenie do Konkursu wyraża jednocześnie zgodę na publikowanie go w Serwisie www.czaszdziecmi.pl w informacjach o Konkursie oraz na profilu czaszdziecmi.pl na Facebooku oraz na G+.

6.       Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża jednocześnie zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska w gronie zwycięzców w Serwisie www.czaszdziecmi.pl w informacjach o Konkursie oraz na profilu czaszdziecmi.pl na Facebooku i G+.


II Czas trwania konkursu

1.       Czas trwania Konkursu: 25 listopada – 5 grudnia 2014r.

2.       Termin ogłoszenia wyników Konkursu w Serwisie internetowym www.czaszdziecmi.pl na stronie głównej i w zakładce „Konkursy” – 6. grudnia 2014r.


III Zasady konkursu

1.       Zadaniem konkursowym jest przesłanie zgłoszenia spełniającego warunki zadania konkursowego.

2.       Celem Konkursu jest wybranie trzech nadesłanych drogą mailową zgłoszeń.

3.       Każdy Uczestnik może przysłać dowolną liczbę zgłoszeń.

4.       Każdy Uczestnik może zostać nagrodzony tylko jeden raz.

5.       Zgłoszenia niespełniające wymogów Regulaminu Konkursu nie będą oceniane.


IV Ocena nadesłanych odpowiedzi

1.       O zwycięstwie decyduje Komisja składająca się z członków redakcji Serwisu www.czaszdziecmi.pl. Na tej podstawie zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.

2.       Decyzja Komisji powołanej przez Organizatora w sprawie zwycięzców jest ostateczna.

3.       Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie głównej i polecanej Serwisu www.czaszdziecmi.ploraz na naszym profilu na Facebooku, a autorzy nagrodzonych odpowiedzi zostaną poinformowani o tym fakcie drogą mailową i/lub telefonicznie.


V Nagrody

1.       Nagrody stanowią trzy zestawy, w skład których wchodzą:
- trzy losowo wybrane książki,
- wejściówka do wrocławskiego Aquaparku,
- obrazek piaskowy (wzór wybrany losowo),
- lizak-choinka.


2.       Organizator Konkursu nie odprowadza podatku od osób fizycznych i prawnych za nagrody.

3.       Zdobywcom nagród nie przysługuje prawo do żądania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrodę, ani wymiany nagrody na inną.

4.       Organizator zobowiązuje się do przekazania szczegółowej informacji o sposobie odbioru nagrody drogą mailową.

5.       W przypadku doręczania nagród przez Organizatora, nie ponosi on odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłek wynikające z działalności Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej oraz za błędnie podany adres dostawy przez laureatów nagród.

6.       Koszty przesłania nagród pokrywa organizator Konkursu.


VI Postanowienia końcowe

1.       Regulamin Konkursu dostępny jest w Serwisie www.czaszdziecmi.pl

2.       Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

3.       Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne. Jednak w przypadku braku danych osobowych autorów nagrodzonych odpowiedzi spowoduje to odmowę wydania nagrody i wyłonienie kolejnej nagrodzonej osoby.

4.       Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mailowy konkurs@czaszdziecmi.pl