Gdzie szukać pomocy?
Prędzej czy później każdy stanie w obliczu konieczności skorzystania z czyjejś pomocy. O ile mamy rodzinę lub przyjaciół, którzy gotowi są nas wesprzeć to nie jest źle. Jednak nawet wtedy, kiedy jesteśmy sami możemy zwrócić się do konkretnych instytucji niosących pomoc w różnych sytuacjach życiowych.
 
 
Pierwszym skojarzeniem w temacie placówki udzielającej pomocy potrzebującym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Rzeczywiście można się tam udać w przypadku różnych życiowych problemów. Oto co po dokonaniu niezbędnych formalności można uzyskać w MOPS’ie:
- świadczenia dla osób niepełnosprawnych,
- świadczenia rodzinne,
- dodatek mieszkaniowy,
- dodatek energetyczny,
- fundusz alimentacyjny,
- program wspierania rodzin wielodzietnych.
 
To jednak dopiero początek, ponieważ we Wrocławiu funkcjonuje sporo instytucji, których celem działania jest niesienie pomocy. Należy tylko wiedzieć gdzie szukać.
 
 
Przemoc
 
·         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
ul. Kościuszki 131
50-440 Wrocław
71 72 21 860
http://www.pcpr.wroclaw.pl/
 
 
·         Fundacja "Non Licet" Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie
Udziela wszechstronnej pomocy osobom uwikłanym w przemoc. Specjaliści pomagają osobom z poczuciem alienacji i osamotnienia w związku z przeżywanym kryzysem. Informują o przysługujących im prawach i obowiązkach.
 
ul. Stalowa 6A
53-425 Wrocław
71 361 97 70
http://www.nonlicet.pl/index.php
 
 
·         Stowarzyszenie pomocy AKSON
Stowarzyszenie udziela bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.  Stowarzyszenie prowadzi m.in. Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Ponadto udziela bezpłatnych form pomocy:
- pomocy prawnej
- pomocy psychologicznej
- pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
- finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych
- finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu
- pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
- pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej
 
ul. Gen.T. Bora Komorowskiego 31
51-210 Wrocław
71 352 94 03
http://www.akson.org.pl/
 
 
·         Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw - KARTA 99
Filarem działalności DSPOP – KARTA 99 jest prowadzenie Ośrodka Poradnictwa Obywatelskiego, w którym każda osoba fizyczna może uzyskać rzetelną i bezpłatną pomoc. W ośrodku klient może skorzystać z doradztwa prawnego, obywatelskiego, pedagogicznego, a także ze szkoleń i warsztatów tematycznych. Konsultacje prawników udzielane są w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, karnego, cywilnego oraz lokalowego.
 
ul. Tadeusza Kościuszki 35b
50-012 Wrocław
71 344 66 33
 
 
·         Instytut Psychoterapii
Placówka udziela pomocy dzieciom - ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków, komputera/Internetu.
Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:
- konsultacja psychologiczna,
- diagnoza psychologiczna,
- terapia indywidualna,
- terapia grupowa,
- grupa socjoterapeutyczna,
- konsultacje wychowawcze,
- terapia indywidualna i grupowa dorosłych,
- grupa wsparcia dla rodziców,
- grupa kształtująca umiejętności wychowawcze.
 
ul. Petrażyckiego 77
52-444 Wrocław
71 363 46 88
www.psychoterapia.wroclaw.pl
 
 
·         Ośrodek Interwencji Kryzysowej Towarzystwa Rozwoju Rodziny
Placówka udziela pomocy dzieciom - ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków (diagnoza).
Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:
- konsultacja psychologiczna,
- diagnoza psychologiczna,
- terapia indywidualna,
- konsultacje wychowawcze,
- terapia indywidualna i grupowa dorosłych,
- grupa wsparcia dla rodziców,
- grupa kształtująca umiejętności wychowawcze,
- pomoc prawna.
Placówka współpracuje z lekarzami: seksuologiem, psychiatrą dziecięcym, ginekologiem.
 
ul. Podwale 74
50-449 Wrocław
71 342 14 13
http://www.trr.info.pl/
 
 
Zdrowie
 
·         Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz " Ostoja"
Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin.
 
ul. Stawowa 1A
50-015 Wrocław
71 344 78 02 
http://www.ostoja.org.pl
 
 
·         Fundacja „Potrafię pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi
Nadrzędnym celem jest powołanie i prowadzenie ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych z wadami rozwojowymi oraz przedszkola integracyjnego. Ponadto Fundacja stawia sobie za cel również:
- pomoc przy pozyskiwaniu sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci
- organizację turnusów rehabilitacyjnych
- organizowanie konsultacji medycznych w kraju i za granicą
- tworzenie i współtworzenie konferencji i warsztatów terapeutycznych  na rzecz dzieci niepełnosprawnych
- wsparcie i ukierunkowanie działań rodziców w walce o prawa i lepsze jutro dla swojego dziecka
 
ul. Cybulskiego 35H
50-205 Wrocław
509 68 53 28
http://www.potrafiepomoc.org.pl/
 
 
·         Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Neurologopedycznymi "Głos"
To organizacja zrzeszająca neurologopedów, psychologów i psychiatrów. Celem Stowarzyszenia jest pomoc osobom z problemami logopedycznymi, neurologopedycznymi i głosowymi. Zajmujemy się więc terapią dzieci i dorosłych z różnymi zaburzeniami i dysfunkcjami:
- upośledzonych
- z mózgowym porażeniem dziecięcym
- autystycznych
- z zespołem Downa
- z dyzartrią
- z afazją
- z opóźnionym rozwojem mowy
- z zaburzeniami genetycznymi
- z dyslalią
 
Prowadzone są działania na kilku płaszczyznach:
- prowadzony jest ośrodek terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z zaburzeniami w rozwoju mowy i myślenia.
- prowadzona jest poradnia neurologopedyczna - diagnozy dzieci zdrowych i z problemami pod względem ich rozwoju, stawiane na podstawie badań odpowiednimi testami
- prowadzenie indywidualnej terapii neurologopedycznej dzieci i dorosłych
- prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej i psychiatrycznej
- organizacja superwizji logopedycznych
- organizacja kursów emisji głosu dla nauczycieli i innych osób, których praca wymaga prawidłowego posługiwania się głosem
- organizacja szkoleń
 
ul. Obornicka 58 a
Wrocław
792 955 266
http://www.stowarzyszenieglos.pl/
 
 
·         Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej "Krzyś"
Organizacja powstała w celu niesienia pomocy synkowi założycielki -Krzysiowi i wszystkim innym dzieciom niepełnosprawnym. Realizuje program efektywnej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez stosowanie odpowiednich metod:
- NDT Bobath
- Neurologopedia
- Terapia ręki
- Integracja sensoryczna
- Kinesiotaping
- Kombinezony DUNAG 02
- Muzykoterapia
- Biofeedback
- Wielowymiarowa manualna terapia stóp
- Leczenie skolioz metodą FITS
- Komunikacja alternatywna i wspomagająca
- Terapia wzroku
 
ul. Opolska 159,
52-013 Wrocław
888 910 807
http://www.fundacjakrzys.pl/index.html
 
 
·         Fundacja „Lepsze dni”
Celem Fundacji jest integracja niepełnosprawnych, wspólne pokonywanie barier, rozwiązywanie problemów, walka z domową izolacją, świadczenie pomocy zarówno materialnej jak i niematerialnej, ale też wszelka inna działalność o charakterze aktywizacyjnym.
 

54-031 Wrocław
602 572 582
http://www.lepszedni.org/
 
 
·         Fundacja "Promyk Słońca"
Fundacja "Promyk Słońca" realizuje model zintegrowanych i kompleksowych działań w zakresie opieki nad dzieckiem i jego rodziną poprzez aktywność w następujących obszarach: 
- wczesna diagnostyka
- rehabilitacja
- opieka
- edukacja
- wczesne wspomaganie rozwoju
- wsparcie dla rodziców i opiekunów
- kampanie społeczne
- szkolenie i doskonalenie zawodowe specjalistów
- badania naukowe 
- budowanie partnerstwa publiczno-społecznego w celu wypracowania spójnych, systemowych rozwiązań na rzecz dziecka niepełnosprawnego 
 
 ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław
71 782 77 77  w. 30
https://www.promykslonca.pl/
 
 
·         Hospicjum Dla Dzieci
Załoga Hospicjum opiekuje się dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi. Większość chorób ma podłoże neurologiczne lub genetyczne. Pomaga też dzieciom po zakończonym leczeniu onkologicznym i tym, które uległy nieszczęśliwym wypadkom. Stara się być przy nich zawsze wtedy, gdy jest taka potrzeba, gdy trzeba uśmierzyć ból lub kontrolować właściwe działanie osłabionego organizmu. 
 
ul. Jedności Narodowej 47/47a/49a
50-260 Wrocław
71 367 51 09
http://www.hospicjum.wroc.pl/
 
 
Jadłodajnie
 
·         „Caritas” Centrum Socjalne Archidiecezji Wrocławskiej
50-234 Wrocław ul. Słowiańska 17, 71 372 19 86
 
·         Jadłodajnia przy Klasztorze Franciszkanów,
51-349 Wrocław Al. Kasprowicza 26, 71 327 35 93
 
·         Parafia Św. Elżbiety,
53-439 Wrocław ul. Grabiszyńska 103, 71 783 37 91
 
·         Parafia Św. Maurycego,
50-448 Wrocław ul. Worcella 5a, 71 789 93 96 wew. 32
 
·         Parafia Św. Rodziny,
51-681 Wrocław ul. Monte Cassino 64, 71 348 32 30
 
·         Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi,
50-351 Wrocław ul. Sępa-Szarzyńskiego 29, 71 322 34 61
 
 
Odzież
 
·         Polski Czerwony Krzyż
50-368 Wrocław ul. Bujwida 34, 71 328 02 54
 
·         Polski Komitet Pomocy Społecznej,
50-208 Wrocław, ul. Dubois 11/13, 71 328 70 73
odzież wydawana jest w środy w godz. 10.00-14.00
porady prawne w czwartek 10.00-14.00
 
 
Pomoc materialna/finansowa
 
·         Urząd Miejski Wrocławia
Po uprzednim złożeniu wniosku w wyznaczonym terminie można ubiegać się o zasiłek szkolny oraz wyprawkę dla ucznia. (więcej)
 
·         Szlachetna paczka
W Szlachetnej Paczce pomoc odpowiada na konkretne potrzeby danej ubogiej rodziny, dlatego jest w stanie faktycznie zmienić jej trudną sytuację. Najważniejsze jest to, że darczyńca wie dokładnie czego potrzebuje rodzina. (więcej)
 
·         Karta Dużej Rodziny
Program oferuje system zniżek i uprawnień. Posiadacze karty mają możliwość korzystania między innymi z oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Karty wydawane są bezpłatnie na wniosek pełnoletniego członka rodziny. (więcej)
 
 
Poradnie Rodzinne
 
·         Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
ul. Hugona Kołłątaja 1/6, 50-002 Wrocław
71 344 83 35
Otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Gabinety terenowe:
– pl. Orląt Lwowskich 2a, 71 359 27 42
– ul. Podwale 57, 71 784 60 88
– pl. Muzealny 20, 71 784 64 06
– ul. Braniborska 57, 71 785 54 15
– ul. Młodych Techników 58, 71 784 60 30
 
·         Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław
71 321 10 77 i 71 322 64 77
http://www.ppp2.wroc.pl
Otwarta od poniedziałku do piątku
pn. w godz. 8.00-18.00
wt. w godz. 8.00-18.00
śr. w godz. 8.00-17.30
cz. w godz. 8.00-17.30
pt. w godz. 8.00-16.00
 
·         Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
ul. Jemiołowa 59
53-426 Wrocław
71 338 00 01 i 71 333 14 32
Poradnia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00
Gabinety terenowe:
– ul. Ignuta 28, 71 353 84 74
– Bulwar Ikara 19, 71 797 55 84
– Bulwar Ikara 19, II gabinet, 71 781 00 16
– ul. Zemska 16c, 71 357 59 09
– ul. Zemska 16 c. II gabinet, 71 787 97 37 wew. 52
– ul. Starogajowa 68, 71 358 00 70
– ul. Eluarda 51/55, 71 349 31 64
 
·         Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5
ul. Piotra Czajkowskiego 28
51-171 Wrocław 
71 325 48 50
Otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00
Poradnia terenowa: ul. Kleczkowska 2, 71 329 01 72
 
·         Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Krakowska 102
50-427 Wrocław
71 786 70 22 i 71 786 70 15
www.ppp9-wroc.pl
Otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00
Gabinety terenowe:
– ul. Drukarska 50, 71 786 70 19 lub 20
– ul. Borowska 105, 71 786 70 17 i 71 785 09 12
 
·         Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
ul. Katedralna 4/8-9, 
Wrocław,  
71 327 11 01
Służy pomocą dzieciom, młodzieży, małżonkom i rodzicom.
Poradnia czynna w dni powszednie od I do IV tygodnia miesiąca.
 
·         Poradnia Rodzinna „Sychar” przy Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego
pl. bp. Nankiera 17a
Wrocław
 
·         Poradnia Rodzinna przy parafii pw. św. Karola Boromeusza
ul. Oficerska 1-3 p. 15
Wrocław
691 100 450 
Poradnia czynna w dni powszednie. Nieczynna w święta kościelne. W wakacje czynna od 1 do 15 lipca.
 
·         Poradnia Rodzinna przy parafii pw. św. Antoniego
 al. J. Kasprowicza 26
Wrocław
608 815 235 (czynny we wtorki 10-15)
 
·         Poradnia Rodzinna przy parafii pw. Świętej Rodziny
ul. Monte Cassino 68
Wrocław
71 348 32 30
Poradnia nieczynna jest w dni wolne od pracy.
 
·         Poradnia Rodzinna przy Klasztorze OO. Dominikanów – Syntonia
pl. Dominikański 2
Wrocław
71 344 66 31 lub 71 337 79 10
Poradnia czynna w dni powszednie. Nieczynna w dni kościelne.
 
·         Poradnia Rodzinna przy parafii pw. św. Jadwigi
ul. Pilczycka 25
Wrocław
511387719
 
 
Telefony zaufania
 
·         116 111
Telefon Zaufania 116 111 służy pomocą dzieciom i młodzieży. Od 2008 roku prowadzi go Fundacja Dzieci Niczyje (FDN). (więcej)
 
·         800 12 12 12
Dziecięcy telefon zaufania rzecznika praw dziecka, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 20.00. Bezpłatny z telefonów stacjonarnych i Orange oraz ze strony internetowej, w pozostałych godzinach można przedstawić problem i zostawić numer telefonu i oczekiwać telefonu zwrotnego.
 
·         800 112 800
„Telefon nadziei” dla kobiet w ciąży i matek w trudnej sytuacji życiowej. Czynny: pn.-pt. 15.00-7.00, sobota, niedziela, święta całą dobę. Bezpłatny.
 
·         801 12 00 02
Telefon „NIEBIESKA LINIA” stowarzyszenia na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Czynny od poniedziałku do soboty 10.00 – 22.00, w niedziele i święta 8.00 – 16.00. Płatny pierwszy impuls.
 
·         801 171 701
Telefon zaufania „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”. Czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 12.00 – 17.00. Koszt połączenia lokalnego.
 
·         116 000
Telefon alarmowy w sprawie zaginionych dzieci. Bezpłatny
 
·         800 703 072
Telefon zaufania dla rodziców i opiekunów małych dzieci stowarzyszenia centrum pomocy psychologicznej „PIERWSZY KROK”. Czynny we wtorki i czwartki w godzinach 17.00 – 21.00. Połączenia tylko z Orange i stacjonarnych.
 
·         42 638 47 77
Telefon urzędowy dla osób obserwujących i zaniepokojonych agresywnym postępowaniem wobec dzieci i młodzieży. Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 14.00.
 
·         22 827 61 72
Telefon zaufania stowarzyszenia „OPTA” dla dzieci i nastolatków zaniedbywanych, wykorzystywanych seksualnie, których rodzice piją.
 
·          801 615 005
INFOLINIA DYZURNET.PL. Jeśli natknąłeś się w Internecie na pornografię dziecięcą lub inne nielegalne treści, takie jak rasizm czy ksenofobia, nie ignoruj ich! Zgłoś je anonimowo. Koszt połączenia lokalnego.
 
·         801 14 00 68
POMARAŃCZOWA LINIA – system pomocy rodzicom, których dzieci upijają się. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 do 20.00. Połączenie jest płatne 33 grosze niezależnie od długości połączenia.
 
·         71 799 89 06
Wrocławskie Pogotowie Opiekuńcze czynne całą dobę.
 
·         71 340 31 78
Wrocławska Policyjna Izba Dziecka
 
·         71 340-38-03
Policyjny Telefon Pogotowia Dziecięcego. Całodobowy, mogą dzwonić dzieci.
 
 
Pomoc różna
 
·         Fundacja „Na ratunek dzieciom z Dolnego Śląska”
Głównym celem fundacji jest pomaganie młodym pacjentom właśnie w tak drastycznych sytuacjach. Jednak nie jest to jedyna płaszczyzna działalności fundacji, gdyż wachlarz nieszczęść jakie spotykają dzieci już na początku ich drogi życiowej jest bardzo szeroki.
 
ul. Chorwacka 76/1
51-107 Wrocław
502 136 038
http://www.naratunekdzieciom.pl/
 
·         Towarzystwo Rozwoju Rodziny
Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu realizuje obecnie cztery projekty. To „Tacy Sami – nieformalna edukacja antydyskryminacyjna”, „Interdyscyplinarne, specjalistyczne działania na rzecz rodzin po stracie dziecka - program wsparcia osób, małżeństw i rodzin po stracie dziecka”, „Self Coaching – profilaktyka uzależnień behawioralnych” oraz „Coaching tolerancji – nieformalna edukacja obywatelska”.
 
ul. Podwale 74 ofic. 23
40-449 Wrocław
71 342 14 13, 71 343 79 55
http://www.trr.info.pl/index.php
 
·         Specjalistyczny Ośrodek Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (SOOR)
Ośrodek oferuje pomoc w zakresie:
- diagnostyki i leczenia niepłodności metodą Naprotechnologii,
- nauki rozpoznawania płodności,
- poradnictwa rodzinnego,
- mediacji rodzinnych,
- doradztwa zawodowego,
- pschychologii i psychoterapii,
- terapii NEST,
- pedagogiki,
- porad prawnych,
- wsparcia dla kobiet w okresie okołoporodowym.
 
ul. Rydygiera 22-28
50-249 Wrocław
71 782 87 61
http://www.boromeuszki.wroclaw.pl/fundacja-evangelium-vitae/specjalistyczny-osrodek-odpowiedzialnego-rodzicielstwa-soor/
 
·         Fundacja „Evangelium Vitae” 
Fundacja prowadzi:
- poradnię rodzinną,
- ośrodek troski o płodność zgodnie z nurtem NaProTechnology,
- okno życia,
- szkołę rodzenia,
- bank niemowlaka,
- warsztaty edukacyjne dla małżeństw i rodziców.
Usługi w Ośrodku są częściowo odpłatne.
 
ul. L. Rydygiera 22-28
Wrocław
71 78 28 761
www.fev.wroclaw.pl
 
·         Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „EVOLUTIO”, ,
Grupa wsparcia dla osób będących w kryzysie z powodu rozwodu lub rozstania z partnerem.
 
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
513 576 168
http://evolutio.org.pl/
 
·         Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej „ISKIERKA”– Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej „Iskierka”
Stowarzyszenie Pomocy „Iskierka” jest organizacją pożytku publicznego prowadzącą placówki wsparcia dziennego dofinansowane ze środków Gminy Wrocław. Stowarzyszenie prowadzi Zespół Ognisk Wychowawczych oraz świetlicę środowiskową - Centrum dla Dzieci i Młodzieży - "Nowy Dwór" i świetlicę środowiskową przy SP' 99.
 
pl. św. Macieja 5 (I piętro)
50 -244 Wrocław
71 322 41 14 - siedziba Stowarzyszenia,
71 321 07 04 - bezpośredni: Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej „Iskierka”
http://iskierkawroc.pl/
 
·         Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny ”KARAN”
Fundacja prowadzi działalność wydawniczą, szkoleniową, organizuje konferencje i seminaria, realizuje programy profilaktyczne w szkołach i innych placówkach. Wrocławski oddział to Centrum Interwencji Kryzysowej „”KARAN”.
 
ul. Skoczylasa 8,
54-071 Wrocław,
71 349 15 56
http://www.karan.pl/index/
 
·         Fundacja „IN POSTERUM”
Organizacja wspierająca rodzinę w różnych dziedzinach życia. Jej celem jest walka z wykluczeniem społecznym, poprzez pomoc w rozwoju jednostki, rozumianą jako dostęp do kompleksowej informacji i wsparcie w drodze do wytyczonego celu. 
 
ul. Strzegomska 7
53-611 Wrocław
71 359 09 50
http://www.inposterum.pl/
 
 
Inne
 
·         Schronisko dla kobiet i matek z dziećmi
Budynek posiada dwa skrzydła. W jednym funkcjonuje schronisko, w którym może mieszka zwykle około 40 dorosłych pań i do 20 dzieci w różnym wieku. W drugim skrzydle znajduje się noclegownia na 16 miejsc. Jest ona otwarta od 18:00 do 8:00.
 
ul. Strzegomska 9
53-611 Wrocław
71 355 44 66
http://www.bratalbert.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=59&Itemid=83&lang=pl
 
·         Poradnia Rodzinna "Antoni" Wrocław
Poradnia zajmuje się przygotowaniem narzeczonych do ślubu, pomocą w rozwiązywaniu trudności małżeńskich, terapią małżeńską i rodzinną, edukacją w zakresie wychowania dzieci, pomocą w rozwiązywaniu prawnych zawiłości, pomocą duchową i wieloma innymi sprawami.
 
al. Kasprowicza 26
Wrocław
71 327 34 30
http://rodzina.wroclaw.pl/home/
 
·         Fundacja Centrum Praw Kobiet
To organizacja, której misją jest działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie.
 
Oddział we Wrocławiu:
ul. Ruska 46B pokój 208
50-079 Wrocław 
71 358 08 74  
http://www.cpk.org.pl/
 
·         Okno życia
OKNO ŻYCIA jest alternatywą dla matek, które nie mogą wychować swego dziecka i urodziły je w tajemnicy przed rodziną i bliskimi. Matki pozostawiające swe dziecko w oknie życia nie są poszukiwane, a  maleństwo po badaniach w szpitalu kierowane jest do adopcji.
 
ul. Rydygiera 22-28
 http://www.boromeuszki.wroclaw.pl/fundacja-evangelium-vitae/okno-zycia/
 
·         PCK Wrocław
Działania Polskiego Czerwonego Krzyża to przede wszystkim praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy. Misja realizowana jest poprzez:
- Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego
- Prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań
- Promocję honorowego krwiodawstwa
- Niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą
- Opiekę i pomoc socjalną
-Promocję właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych
- Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodne ze standardami UE
- Działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, wolontariat
 
 ul. Bujwida 34
50-345 Wrocław
71 328-26-71
http://www.wroclaw.pck.pl/
 
·         Pomagacz.org
Punkt Dobroczynny Pomagacz.org — na rzecz Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Punkt stworzony na wzór „charity shops”, które od wielu lat funkcjonują w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Nazwano go Pomagacz.org, gdyż ma szerzyć ideę wzajemnej pomocy: mieszkańcy Wrocławia dzięki ofercie odzieży, sprzętów, przedmiotów codziennego użytku i różnych bibelotów mogą wspierać działalność schronisk dla osób bezdomnych.
 
ul. kard. Wyszyńskiego 66A i 68
50-331 Wrocław
71 321 91 83
http://www.bratalbert.wroc.pl/?option=com_content&view=category&layout=blog&id=63&Itemid=87