Regulamin

REGULAMIN SERWISU CZASzDZIECMI.PL
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Serwisu jest RETO Polska Renata Garlińska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 106/14, oddział w Długołęce przy ul. Wrocławskiej 33c.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z odpłatnych i nieodpłatnych usług serwisu CZASzDZIECMI.PL polegających na umieszczaniu ofert i ogłoszeń.
 3. Serwis ułatwia Użytkownikom dostęp do informacji na temat usług oferowanych dla dzieci na terenie Wrocławia i okolic oraz dostęp do ogłoszeń związanych z dostępnością towarów dla dzieci, opieki nad dziećmi, form spędzania czasu przez dzieci.
 4. Użytkownik korzystający z usług Serwisu jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.
 5. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzeń komunikujących się z Internetem (np. komputer, telefon) wyposażonych w powszechnie dostępną przeglądarkę internetową.

DEFINICJE
 1. SERWIS – serwis internetowy dostępny w domenie CZASzDZIECMI.PL, prowadzony w języku polskim, służący do umieszczania ofert dotyczących usług dla dzieci oraz do prezentacji produktów dla dzieci i opiekunów.
 2. OFERTA – informacja zamieszczona w Serwisie przez Zarejestrowaną Firmę dotycząca usługi oferowanej dla dzieci lub dla dzieci i opiekunów. Oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1. Kodeksu Cywilnego.
 3. WYDARZENIE – informacja jednorazowa zamieszczona w Serwisie przez Zarejestrowaną Firmę lub Serwis dotycząca zwykle jednorazowych usług lub imprez dla dzieci lub dla dzieci i opiekunów.
 4. KALENDARZ WYDARZEŃ – zbiór wydarzeń organizowany przez Serwis na podstawie zgłoszeń ofertodawców i weryfikacji pracowników Serwisu.
 5. PREMIOWANIE OFERT I WYDARZEŃ – możliwość wyróżnienia oferty i/lub wydarzenia na stronie głównej i/lub na stronie ofert i wydarzeń w wyróżnionym oknie na początku strony. W przypadku premiowania więcej niż 6 ofert lub wydarzeń będą się one pojawiać w wyróżnionym oknie losowo przy odświeżaniu strony.
 6. PREMIOWANIE FIRMY – możliwość wyróżnienia firmy na stronie głównej i/lub katalogu firm w wyróżnionym oknie na początku strony. W przypadku premiowania więcej niż 5 firm będą się one pojawiać w wyróżnionym oknie losowo przy odświeżaniu strony.
 7. OGŁOSZENIE – informacja zamieszczona w Serwisie przez Zarejestrowanego Użytkownika dotycząca dostępnych u Ogłoszeniodawcy produktów i usług dla dzieci lub dla dzieci i opiekunów. Dodawanie i korzystanie z ogłoszeń jest bezpłatne.
 8. UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY – pełnoletnia osoba fizyczna, która przeszła pozytywnie proces rejestracji i zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz może korzystać z Serwisu zarówno w celach informacyjnych jak i  w celu prezentowania swoich ogłoszeń.
 9. FIRMA ZAREJESTROWANA - osoba fizyczna lub prawna, podmiot nieposiadający osobowości prawnej użytkownik Serwisu, który przeszedł pozytywnie proces rejestracji i zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz może korzystać z Serwisu zarówno w celach informacyjnych jak i  w celu prezentowania swojej oferty i wydarzeń.
 10. UŻYTKOWNIK NIEZAREJESTROWANY - pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, podmiot nieposiadający osobowości prawnej użytkownik Serwisu, który po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem może korzystać z Serwisu w celach informacyjnych.
 11. UŻYTKOWNIK – wszyscy korzystający z Serwisu, zarówno Niezarejestrowany jak i Zarejestrowany Użytkownik oraz Zarejestrowana Firma
 12. KONTO – profil użytkownika Serwisu umożliwiający pełne korzystanie z usług serwisu  oraz zapewniający gromadzenie i dostęp do jego danych i wprowadzanych ofert lub ogłoszeń.
 13. OFERENT – zarejestrowany użytkownik, który dodał swoją ofertę do Serwisu.
 14. OGŁOSZENIODAWCA – zarejestrowany użytkownik, który dodał swoje ogłoszenie do Serwisu.
 15. FORMULARZ KONTAKTOWY – dostępny w zakładce „kontakt” elektroniczny formularz pozwalający na kontakt z pracownikami Serwisu.
 16. E-MAILING – informacje komercyjne wysyłane drogą elektroniczną do użytkowników Serwisu, którzy wyrazili na to zgodę.
 17. REGULAMIN – niniejszy regulamin.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Użytkownikiem Serwisu może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, spółka prawa handlowego i inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej.
 
 1. Użytkownik zalogowany powinien podać prawdziwe i aktualne dane i aktualizować je po zaistnieniu zmian. Serwis nie weryfikuje danych osobowych i nie ponosi odpowiedzialności za skutki podawanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych.
 
 1. Proces rejestracji w Serwisie wymaga, aby Użytkownik wybrał swój identyfikator login (adres e-mail), służący do identyfikacji go w Serwisie oraz hasło umożliwiające dostęp do swojego konta.
 
 1. Poprzez udział w Serwisie każdy Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, do przestrzegania przepisów Prawa, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób, używania usług i narzędzi dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu.
 
 1. Emisja danych Zalogowanej Firmy oraz Ofert lub Wydarzeń następuje on-line w przypadku korzystania z bezpłatnej usługi lub w przypadku zaakceptowanej płatności za pośrednictwem portalu PayU. W przypadku przelewu standardowego Emisja danych zalogowanej firmy lub instytucji oraz oferty lub wydarzenia następuje do 24 godzin po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Serwisu.
 
 1. Serwis CZASzDZIECMI.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkownika i Firmy, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
 
 1. Serwis ma prawo do usunięcia zamieszczonego Ogłoszenia, Oferty lub Wydarzenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu. W takim trybie Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za umieszczenie Oferty i/lub Wydarzenia.
 
 1. Zarejestrowany Użytkownik lub Zarejestrowana Firma oświadczają, że posiada prawa autorskie do treści zawartych w Ogłoszeniu, Ofercie i/lub Wydarzeniu i wyraża zgodę na ich publikowanie przez Serwis CZASzDZIECMI.pl
 
 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Serwis jako Administratora Danych w celach związanych ze świadczoną usługą. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywało zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
 1. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, ich zmiany, a także prawo usunięcia danych.
 
 1. Użytkownik przekazując dane wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie Serwisu czynności w ramach niniejszej usługi.

REJESTRACJA
 1. Możliwość korzystania ze wybranych funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika wymaga zarejestrowania się w CZASzDZIECMI.pl.
 1. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji oraz wszystkich dalszych czynności w Serwisie może dokonać wyłącznie osoba, która jest do tego należycie umocowana przez ten podmiot.
 1. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnianego przez Serwis na stronach Serwisu oraz akceptację Regulaminu.
 1. Moment aktywacji Konta Użytkownika równoznaczny jest z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem umowy o świadczenie usług na zasadach wynikających z Regulaminu.
 
 1. Serwis może żądać udokumentowania przez Firmę Zarejestrowaną wskazywanych w Serwisie danych.
 1. Aktywacja Konta w Serwisie powoduje udostępnienie niektórych danych Użytkownika na stronach Serwisu w ramach wizytówki Użytkownika.
 1. W ramach wizytówki Zarejestrowana Firma może prezentować dodane przez siebie dane adresowe, nr telefonu, adres www, zdjęcia oraz logo, opis działalności firmy lub instytucji oraz kategorię działalności.
 2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian danych Użytkownika powinny one zostać niezwłocznie zaktualizowane poprzez zmianę danych po zalogowaniu się lub też kontaktując się z Administratorem Serwisu drogą mailową.
 

OGÓLNE ZASADY DODAWANIA OFERT I OGŁOSZEŃ
 1. Oferty i Wydarzenia mogą być dodawane wyłącznie przez Zarejestrowaną Firmę. Dodawanie Ofert i Wydarzeń jest odpłatne.
 2. Oferty i Wydarzenia mogą być zlecone do dodania przez Serwis lecz nie zwalnia to Zarejestrowanej Firmy z opłaty za pakiet, w ramach którego umieszczane jest Wydarzenie lub Oferta.
 3. Ogłoszenia mogą być dodawane wyłącznie przez Zarejestrowanych Użytkowników. Dodawanie i przeglądanie Ogłoszeń jest bezpłatne.
 4. Treść Ofert, Wydarzeń i Ogłoszeń musi być zgodna z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu.
 5. Dodając swoją Ofertę do Serwisu, Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania danej usługi i nie może być ona zabroniona przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.
 6. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone w serwisie Oferty, ich treści i wykonanie.
 7. Oferent ma obowiązek rzetelnie i zgodnie z prawdą opisywać oferowane usługi. Opis nie powinien wprowadzać w błąd innych Użytkowników oraz powinien być zgodny z Regulaminem i przepisami prawa.
 8. Oferta usługi może być dodana jedynie do kategorii, z którą jest tematycznie powiązana.
 9. Wymagane jest podawanie cen usług w Serwisie jako cen brutto.
 10. Wydarzenia mogą być umieszczone w Kalendarzu Wydarzeń jeśli zostaną zgłoszone w tym celu przez Ofertodawcę i/lub zostaną zatwierdzone przez pracownika Serwisu jako spełniające wymogi Kalendarza Wydarzeń. Wymogiem jest przede wszystkim niecykliczność lub w przypadku zaistnienia pewnej cykliczności możliwość uczestniczenia w danym Wydarzeniu w dowolnym czasie jego trwania.

OPŁATY
 1. Niektóre usługi świadczone przez Serwis są odpłatne.
 2. Opłaty dotyczą tylko Zarejestrowanych Firm. Korzystanie z Serwisu przez Zarejestrowanych i Niezarejestrowanych Użytkowników jest bezpłatne.
 3. Wysokość i warunki opłat określa Cennik stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu. Serwis może wprowadzać dowolne rabaty, zniżki i upusty oraz promocyjnie znosić część lub całość opłat na czas oznaczony. Nadanie rabatów, upustów, zniżek i promocji nie stanowi zmiany Regulaminu.
 4. Płatności za usługi Serwisu mogą być dokonywane przez operatora PayU, przelewem własnym lub wpłatą gotówkową w siedzibie firmy.
 5. Termin aktywacji usługi uzależniony jest od sposobu płatności:
 1. W przypadku płatności dokonywanej za pośrednictwem operatora PayU usługa uruchamiana zostaje automatycznie po pomyślnym zakończeniu transakcji.
 2. W przypadku przelewu własnego usługa zostanie uruchomiona do 24h po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Serwisu.
 3. W przypadku płatności gotówkowej usługa zostanie uruchomiona natychmiast po dokonaniu wpłaty w siedzibie firmy Serwisu.
 1. Serwis świadczy usługi po wniesieniu całości ustalonej opłaty. Usługi, za których kwota wpłaty nie będzie odpowiadała ustalonej wartości usługi, będą anulowane, a pieniądze zostaną zwrócone na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia od Firmy. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty przelewu bankowego oraz koszty prowizji pobranych przez Serwis podczas dokonywania wpłaty.
 2. W przypadku samodzielnego zamawiania usług Serwis wystawia automatycznie fakturę na wartość usługi. Faktura może być pobrana ze strony w formacie PDF po zalogowaniu do konta Firmy.
 3. W przypadku generowania Faktury przez Serwis może być ona przesłana drogą mailową bądź papierową zgodnie z ustaleniami z klientem.
 4. Po wniesieniu opłaty nie można żądać zwrotu zapłaconej kwoty.
 5. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu.

REZYGNACJA Z USŁUG, USUNIĘCIE KONTA
 1. Każdy Zarejestrowany Użytkownik i Zarejestrowana Firma mogą samodzielnie usunąć swoje konto lub zlecić to drogą mailową do Serwisu korzystając z adresu email stanowiącego login dostępu do Serwisu.
 2. Zlecenie usunięcia konta musi być dokonane przez samego użytkownika lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Zarejestrowanej Firmy i dysponującą adresem email stanowiącym login dostępu do Serwisu.
 3. Serwis może usunąć z serwera konto Zarejestrowanego Użytkownika lub Zarejestrowaną Firmę jeśli cel rejestracji jest wyraźnie sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu lub jeśli działalność jest sprzeczna z obowiązującymi normami społeczno-obyczajowymi.
 4. Usunięta Firma lub Użytkownik zostanie poinformowany o fakcie usunięcia jego konta drogą mailową na adres stanowiący jego login.
 5. Od decyzji o usunięciu konta można się odwołać drogą mailową na adres wskazany w decyzji. Serwis powinien odnieść się do odwołania w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania odwołania. Decyzja odmowna jest ostateczna i Serwis nie przyjmuje od niej odwołania.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Serwis CZASzDZIECMI.pl należący do RETO Polska Renata Garlińska z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Wrzosowej 15b. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Serwis zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także świadczeniem usług przez Serwis.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz ich usunięcia.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Serwis, w szczególności podmiotom wykonującym na zlecenie Serwisu czynności dotyczące usług realizowanych na rzecz Użytkownika przez Serwis.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Serwis.
 6. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
 7. Dane kontaktowe mogą być wykorzystywane również do przesyłania Użytkownikom informacji o właścicielu Serwisu i świadczonych przez Serwis usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą świadczenia usług przez Serwis drogą mailową.
 2. Reklamację należy złożyć w terminie do 7 dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko lub nazwę Firmy, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, termin zaistnienia przyczyny reklamacji oraz dane pozwalające na identyfikację przedmiotu reklamacji, a także dodatkowo okoliczności lub materiały uzasadniające reklamację. W przypadku konieczności uzupełnienia danych dotyczących przedmiotu i przyczyny reklamacji Serwis zwróci się o uzupełnienie informacji w wyznaczonym terminie.
 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową na adres będący jego loginem do konta w Serwisie.
 6. Reklamacje złożone po terminie wskazanym w Regulaminie oraz zgłoszenia reklamacyjne nie pozwalające na dostateczną identyfikację przedmiotu i przyczyny reklamacji nie będą rozpatrywane.
 7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Serwisu powstałe na skutek działania siły wyższej oraz innych osób, w tym serwisu obsługującego płatności.

ROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Serwis CZASzDZIECMI.pl nie jest stroną zobowiązań powstałych między Oferentem i Użytkownikiem. Serwis nie odpowiada za skutki wykonania bądź niewykonania oferowanej przez Oferenta usługi, jak również za wszelkie działania lub zaniechania Użytkowników i Oferentów, w tym również za jakość wykonania usługi.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich podjętych pod wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych w serwisie.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane skorzystaniem lub brakiem możliwości skorzystania z usług, produktów lub informacji zawartych w Serwisie oraz za prawdziwość i aktualność zamieszczanych Ofert, Wydarzeń i Ogłoszeń.
 4. Użytkownikom Serwisu nie przysługują roszczenia z tytułu przerw w działaniu Serwisu.

PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany we wskazanym terminie, który może być krótszy niż 7 dni od momentu wejścia w życie zmian Regulaminu.
 3. Powiadomienie o zmianie do Regulaminu nastąpi drogą mailową lub przy logowaniu się do Serwisu.
 4. Niewyrażenie zgody na zmianę treści Regulaminu jest równoznaczne z rezygnacją z usług Serwisu.